مجوز کار آزاد کانادا (Open Work Permit) برای همراهان کارگران دارای ویزای کار موقت

تاریخ بروزرسانی : 12 بهمن, 1401

خانواده برخی از کارگران موقت خارجی اکنون واجد شرایط برای (open work permit)یا مجوز کار کانادا تحت یک اقدام موقت هستند.

از دیروز، 30 ژانویه، اعضای خانواده برخی از کارگران موقت خارجی (TFW) و برنامه انتقال بین المللی  (IMP)واجد شرایط دریافت مجوز کار خواهند بود.

وزیر مهاجرت به کانادا آقای شان فریزر اظهار داشت که این اقدام به کانادا برای مقابله با کمبود نیروی کار فعلی کمک می کند.

بر اساس سیاست جدید، واجد شرایط بودن برای مجوز کار به افرادی که دارای معیارهای زیر هستند تعمیم داده می شود:

  • همسر، شریک زندگی مشترک یا فرزند تحت تکفل یک فرد دارای مجوز کار هستند که:
  • شاغل در هر یک از مشاغل گروه TEER 0 تا TEER 5 باشد یا ;
  • متقاضی اصلی است و دارای مجوز کار آزاد است (به عنوان مثال: دارندگان مجوز کار پس از فارغ التحصیلی در تمام سطوح مهارت) باشد.
  • همسر، شریک زندگی مشترک یا فرزند تحت تکفل یک متقاضی مقیم دائم طبقه اقتصادی هستند که دارای مجوز کار هستند.

نکته:

همسران، شرکای عادی و وابستگان کارگران در مشاغل TEER 4 یا 5  تحت جریان کارگران دستمزد پایین برنامه کارگران فصلی کشاورزی و جریان کشاورزی برنامه کارگران خارجی موقت در حال حاضر واجد شرایط درخواست نیستند.

این اقدام در سه مرحله اجرا می شود

این اقدام موقت برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز آن در 3 مرحله اجرا می شود. تاریخ فاز دو و سه هنوز اعلام نشده است:

  1. فاز یک: اعضای خانواده کارگرانی را که از طریق جریان دستمزد بالای برنامه کارگران خارجی موقت(high-wage stream of the temporary foreign worker program) یا برنامه انتقال بین المللی(IMP) به کانادا می آیند را قادر می سازد تا برای مجوز کار آزاد درخواست دهند.
  2. فاز 2 :با هدف گسترش این اقدام به اعضای خانواده کارگران ازطریق جریان کم دستمزد برنامه کارگران خارجی موقت (low-wage stream of the temporary foreign worker program) است.
  3. فاز 3: شامل مشاوره با شرکای کشاورزی و ذینفعان جهت ارزیابی امکان سنجی عملیاتی برای گسترش اقدامات به اعضای خانواده کارگران کشاورزی خواهد بود.

بیش از 6000 پرونده موفق!